Πουλιά του Μαινάλου

Πουλιά του Μαινάλου

Μαίναλο topoguide
Μαίναλο topoguide
Motacilla alba

Η ορνιθοπανίδα του Μαινάλου είναι τυπική της ορεινής ζώνης της Πελοποννήσου. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί 110 είδη πτηνών, από τα οποία 53 είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και 29 είναι καλοκαιρινοί επισκέπτες που θεωρείται ότι αναπαράγονται σε αυτήν. Τα μη αναπαραγόμενα τοπικά είδη είτε έχουν παρατηρηθεί κατά τις περιόδους της μετανάστευσης (εαρινή και φθινοπωρινή), είτε διαχειμάζουν στην περιοχή.

Γενικά, ο αριθμός των ειδών πουλιών, αν και προφανώς ομοιοκαταληκτεί με τις οικολογικές συνθήκες της περιοχής και την αναμενόμενη βιοποικιλότητα της συγκεκριμένης βιογεωγραφικής ζώνης, είναι μάλλον μικρός. Πιο αναλυτικά, τα αρπακτικά πουλιά, με 16 είδη που εκπροσωπούν τις οικογένειες Accipitridae, Falconidae και Strigidae, έχουν σχετικά καλή αντιπροσώπευση, τα στρουθιόμορφα που φτάνουν τα 78 είδη έχουν μέτρια ποικιλότητα, ενώ τα μη στρουθιόμορφα με συνολικά 16 είδη έχουν μάλλον χαμηλή αντιπροσώπευση, ως αποτέλεσμα τόσο της ομοιομορφίας του οικοσυστήματος, όσο και της έντονης ανθρώπινης παρουσίας.

Πουλιά του θαμνώνα και των φρυγάνων

Μαίναλο topoguide
Μαίναλο topoguide
Κατσουλιέρης (Galerida cristata)

Στις ζώνες των παλιών χωραφιών, που σταδιακά μεταπίπτουν σε φρύγανα, θα βρούμε τα τυπικά είδη αυτών των βιοτόπων, όπως ο Θαμνοψάλτης (Prunella modularis) και ο Κατσουλιέρης (Galerida cristata).
Στον πυκνό θαμνώνα θα βρούμε όλα τα χαρακτηριστικά πουλιά αυτών των οικοτόπων, όπως ο Μαυροτσιροβάκος (Sylvia melanocephala), ο Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis), ο Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla) και ο Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus).

Πουλιά της χαράδρας του Λούσιου

Μαίναλο topoguide
Μαίναλο topoguide
Βραχοτσομπανάκος (Sitta neumayer)

Ο πιο ενδιαφέρων βιότοπος της περιοχής είναι οι ορθοπλαγιές των φαραγγιών, όπου φωλιάζουν πολλές κάργιες (Corvus monedula), πετρίτες (Falco peregrinus), βραχοτσομπανάκοι (Sitta neumayer) και πετούν σταμάτητα Βραχοχελίδονα (Ptyonoprogne rupestris) και Βραχοκιρκίνεζα (Falco tinnunculus). Στα βράχια στέκεται ο διακριτικός Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius).

Μαίναλο topoguide
Μαίναλο topoguide
Βραχοχελίδονα (Ptyonoprocne rupesrtis)

Κατά μήκος των ποταμών θα συναντήσουμε νεροκότσυφες (Cinclus cinclus) και σουσουράδες (Λευκοσουσουράδα, Motacilla alba και Σταχτοσουσουράδα, Motacilla cinerea). Στην πυκνή παρόχθια βλάστηση κρύβεται το πολύ κοινό Ψευταηδόνι (Cettia cetti) και λιγότερο συνηθισμένο το Αηδόνι (Luscinia megarhynchos).

Πουλιά του δάσους του Μαινάλου

Μαίναλο topoguide
Μαίναλο topoguide
Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)

Στα ανοίγματα των δασών θα βρούμε όλα τα συνήθη είδη των λιβαδιών, ενώ χαμηλότερα θα συναντήσουμε ή θα ακούσουμε αρκετά είδη τσιροβάκων, φυλλοσκόπων και άλλων μικρών πουλιών του Μεσογειακού θαμνώνα. Στις ακμές μεταξύ πυκνού δάσους και ξέφωτων θα βρούμε τους τέσσερις δρυοκολάπτες της Πελοποννήσου, τον ασυνήθιστο Λευκονώτη (Dendrocopos leucotos), τον ευρύτατα εξαπλωμένο Πράσινο Δρυοκολάπτη (Picus viridis), την Παρδαλοτσικλητάρα (Dendrocopos major) και τη Μεσοτσικλητάρα (Dendrocopos medius).

Πουλιά των κορυφών

Μαίναλο topoguide
Μαίναλο topoguide
Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Πάνω από τις μικρές κορυφές του Μαινάλου γυροπετούν γερακίνες (Buteo buteo), φιδαετοί (Circaetus gallicus), αλλά και αρκετά κοράκια (Corvus corax).

Μαίναλο topoguide
Μαίναλο topoguide
Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chucar)

Αντίστοιχα, στα πετρολίβαδα των οροπεδίων και των κορυφών θα δούμε άφθονους Σταχτοπετροκλήδες (Oenanthe oenanthe), Ασπροκώλες (Oeanthe hispanica) και Καρβουνιάρηδες (Phoenicurus ochruros). Σε ανάλογα ανοιχτά ενδιαιτήματα, αφθονούν οι Νησιώτικες πέρδικες που έχουν εισαχθεί ως θηραματικό είδος και έχουν εξαπλωθεί σε όλο το Μαίναλο.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Οδηγός του Μαινάλου

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πουλιών του Μαινάλου περιλαμβάνονται στον οδηγό Μαίναλο topoguide.

Ο οδηγός Μαίναλο topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Menalon Trail περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό του Μαινάλου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Μαίναλο topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Μαινάλου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα της Πελοποννήσου.