Ερπετά & αμφίβια της Κεφαλονιάς

Η φύση της Κεφαλονιάς

Ερπετά & αμφίβια της Κεφαλονιάς

Η Κεφαλονιά, χάρη στο μέγεθός της και την ποικιλία βιοτόπων, διατηρεί μια σημαντική πανίδα ερπετών και αμφιβίων.

Κεφαλονιά topoguide
Ερπετά & αμφίβια της Κεφαλονιάς
Σαύρα της Κεφαλονιάς (Algyroides nigropunctatus subsp. kephallithacius)

Αμφίβια της Κεφαλονιάς

Χάρη στους υγροτόπους, τις λίμνες, όπως η Άκολη και η Άβυθος, και τα επιφανειακά νερά, η Κεφαλονιά έχει μια ενδιαφέρουσα πανίδα αμφιβίων, χωρίς ωστόσο εκπλήξεις.

Ανάμεσα στα συνηθέστερα αμφίβια είναι ο Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis), ο Xωματόφρυνος (Bufo bufo), ο Ελληνικός Βαλτοβάτραχος (Pelophylax kurtmuelleri) και ο Δενδροβάτραχος (Hyla arborea).

Xελώνες της Κεφαλονιάς

Οι χελώνες εκπροσωπούνται από την Κρασπεδοχελώνα (Testudo marginata), τη Μεσογειακή χελώνα (Testudo hermanni), τη <Γραμμωτή Νεροχελώνα (Mauremys rivulata), τη Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis) και φυσικά την σπάνια και προστατευόμενη Θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta).

Ουροδελή της Κεφαλονιάς

Ενδιαφέρον έχει η παρουσία του Κοινού Τρίτωνα (Lissotriton graecus) σε μικρές επιφάνειες στάσιμων νερών.

Κεφαλονιά topoguide
Ερπετά & αμφίβια της Κεφαλονιάς
Σαύρα του Μορηά (Algyroides moreoticus)

Πολύ πιό ενδιαφέρουσες είναι οι σαύρες του νησιού, με αρκετά είδη περιορισμένης εξάπλωσης, όπως η Σαύρα της Κεφαλονιάς (Algyroides nigropunctatus subsp. kephallithacius), που είναι ενδημικό της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, η Σαύρα του Μορηά (Algyroides moreoticus), που είναι ενδημικό των Ιονίων νήσων και της Πελοποννήσου και η Βαλκανόσαυρα του Ιονίου (Podarcis ionicus), που είναι ενδημική της Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων.

Παράλληλα, συναντάμε την Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata), το Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus), την Ταρέντολα (Tarentola mauritanica subsp. fascicularis) και τον Αβλέφαρο (Ablepharus kitaibelii). Αρκετά κοινό είναι και το Κεφαλλονίτικο κονάκι (Anguis cephallonica), όπως και ο Τυφλίτης (Pseudopus apodus): και τα δυο, παρόλη την εξωτερική μορφή φιδιού, είναι στην πραγματικότητα σαύρες χωρίς πόδια.

Φίδια της Κεφαλονιάς

Κεφαλονιά topoguide
Ερπετά & αμφίβια της Κεφαλονιάς
Λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata)

Από τα φίδια, αξίζει να επισημάνουμε την παρουσία του Αγιόφιδου (Telescopus fallax), του Έφιου (Dolichophis caspius) και της κοινής Οχιάς (Vipera ammodytes).

Στα νερά βρίσκουμε το Νερόφιδο (Natrix natrix), ενώ συχνή είναι η παρουσία του Σπιτόφιδου (Zamenis situla), του Σαπίτη (Malpolon insignitus) και του Λαφιάτη (Elaphe quatuorlineata).

Κείμενο & φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Φωτογραφίες και περιγραφές πολλών ειδών πανίδας της Κεφαλονιάς περιλαμβάνονται στον οδηγό Κεφαλονιά topoguide της AnaDigit.

Ο οδηγός Κεφαλονιά topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Κεφαλονιά topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα των Εληνικών νησιών. Αποκτήστε τον οδηγό Κεφαλονιά topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Κεφαλονιά topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Κεφαλονιά topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης έως και 15 περιοχών, επιτρέποντας έτσι την προβολή όλων των διαθέσιμων περιοχών των Ιονίων και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.
topoguide Greece