Ερπετά της Βάλια Κάλντα

Ερπετά της Βάλια Κάλντα

Κείμενο: Απ. Καλτσής
Φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Βάλια Κάλντα topoGuide
Βάλια Κάλντα topoGuide: Τοιχογουστέρα της Πίνδου (Podarcis muralis ssp. albanica)

Η ερπετοπανίδα της Βάλια Κάλντα είναι παρόμοια με αυτήν των γειτονικών ζωνών του Ζαγορίου (εξαιρώντας τους μεσογειακούς βιοτόπους). Από τα περίπου 25 είδη ερπετών και αμφιβίων που έχουν καταγραφεί, το πιο πιθανό να συναντήσει κανείς είναι, μετά από μια καλή βροχή στο δάσος, οι Σαλαμάνδρες (Salamandra salamandra), οι Κιτρινομπομπίνες (Bombina variegata) σε όλους τους νερόλακκους και οι αλπικοί Τρίτωνες (Ichthyosaura alpestris) στις λίμνες της Φλέγκας και στο Λάκκο του Αυγού.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η παρουσία της ασυνήθιστης Νανόχεντρας} (Vipera ursinii ή Vipera graeca).

Βάλια Κάλντα topoGuide
Βάλια Κάλντα topoGuide: Αλπικός τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές για αρκετά είδη ερπετών και αμφιβίων της Βάλια Κάλντα περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Βάλια Κάλντα topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει τους τυπικούς βιοτόπους του κάθε είδους.