Πηγές και λίμνες της Βάλια Κάλντα

Πηγές και λίμνες της Βάλια Κάλντα


Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Βάλια Κάλντα topoGuide
Βάλια Κάλντα topoGuide: Η συμβολή του κεντρικού ρέματος της Βάλια Κάλντα με το Ρέμα Σαλατούρας γεννά το Αρκουδόρεμα

Περιοχή με αδιαπέραστα πετρώματα, η ΒΑ Πίνδος είναι αναμενόμενο να χαρακτηρίζεται από μια έντονη υδρογραφία. Πράγματι, τα βουνά της Βάλια Κάλντα τροφοδοτούν δύο από τα πιο γνωστά υδάτινα συστήματα της Ελλάδας, τον Αώο, μέσω του Αρκουδορέματος, και τον Αλιάκμονα, μέσω του Βενέτικου, που συγνεντρώνει όλες τις άλλες απορροές της περιοχής.

Βάλια Κάλντα topoGuide
Βάλια Κάλντα topoGuide: Οι λίμνες της Φλέγκας

Άλλο βασικό χαρακτηριστικό της Βάλια Κάλντα είναι οι πολυάριθμες μικρές και μεγαλύτερες λίμνες και ορεινά έλη, που στολίζουν τις κορυφές. Πιο γνωστές είναι οι δίδυμες λίμνες της Φλέγκας, οι μόνες πραγματικές λίμνες της περιοχής. Οι άλλες μεγάλες υδάτινες επιφάνειες, όπως ο Λάκκος του Αυγού, χάνουν τη συνοχή τους το καλοκαίρι και μετατρέπονται σε ρηχά έλη.

Βάλια Κάλντα topoGuide
Βάλια Κάλντα topoGuide: Κρήνη στο δρόμο από Περιβόλι προς Βάλια Κάλντα

Οι αναβλύσεις των αδιαπέραστων πετρωμάτων μπορεί να είναι πολλές αριθμητικά, είναι όμως συνήθως μικρής παροχής καθώς προκύπτουν μέσα από διακλάσεις και διαρρήξεις περιορισμένης έκτασης. Για το λόγο αυτόν, καθώς και λόγω των άφθονων επιφανειακών νερών, οι ντόπιοι εστίασαν τις προσπάθειες αξιοποίησης των υπόγειων νερών κυρίως στις πηγές κοντά ή μέσα στους οικισμούς.

Φωτογραφίες και περιγραφές πηγών και λιμνών της Βάλια Κάλντα περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Βάλια Κάλντα topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
. Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.