Πανίδα του Κάτω Ολύμπου

Πανίδα του Κάτω Ολύμπου


Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Τα θηλαστικά

Κάτω Όλυμπος
Κάτω Όλυμπος: Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Στον Κάτω Όλυμπο έχουν καταγραφεί οκτώ είδη θηλαστικών, με πιο σημαντικά το Αγριογούρουνο (Sus scrofa), το Λύκο (Canis lupus), την Αγριόγατα (Felis silvestris) και το Ζαρκάδι (Capreolus capreolus).

Τα πουλιά

Κάτω Όλυμπος
Κάτω Όλυμπος: Μπούφος (Bubo bubo)

Έχουν καταγραφεί περί τα 120 είδη πουλιών. Τα πιο ενδιαφέροντα είδη είναι τα πιο κάτω:

 • Σφηκιάρης (Pernis apivorus)
 • Τσίφτης (Milvus migrans)
 • Φιδαετός (Circaetus gallicus)
 • Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)
 • Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
 • Κραυγαετός (Aquila pomarina)
 • Σταυραετός (Hieraaetus pennatus)
 • Σαΐνι (Accipiter brevipes)
 • Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae)
 • Πετρίτης (Falco peregrinus)
 • Μπούφος (Bubo bubo)
 • Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)
 • Μαυροτσικλιτάρα (Dryocopus martius)
 • Βαλκανοτσικλιτάρα (Dendrocopos syriacus)
 • Μεσοτσικλιτάρα (Dendrocopos medius)
 • Δρυομυγοχάφτης (Ficedula semitorquata)
 • Γαϊδουροκεφαλάς (Lanius minor)
 • Βλάχος (Emberiza hortulana)
 • Σκουρόβλαχος (Emberiza caesia)
Ο Κάτω Όλυμπος (μαζί με την Όσσα, τα Τέμπη και το δέλτα του Πηνειού) είναι μία από τις 113 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας.

Ερπετά και αμφίβια

Κάτω Όλυμπος
Κάτω Όλυμπος: Σαλαμάνδρα στην πηγή Κλαρί

Η περιοχή φιλοξενεί επίσης μια σχετικά πλούσια ερπετοπανίδα, με 18 είδη. Τα είδη αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 • Πρασινόσαυρα (Lacerta viridis)
 • Κυρτοδάκτυλος (Cyrtodactylus kotschyi)
 • Αβλέφαρος (Ablepharus kitaibelii)
 • Τυφλίτης (Ophiosaurus apodus)
 • Σαλαμάνδρα (Salamandra Salamandra)
 • Ελληνικός Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton graecus)
 • Κιτρινομπομπίνα (Bombina variegata)
 • Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
 • Πράσινος φρύνος (Bufo viridis)
 • Δενδροβάτραχος (Hyla arborea)
 • Ελληνικός Βάτραχος (Rana graeca)
 • Βαλτοβάτραχος (Rana ridibundus)
 • Μεσογειακή χελώνα (Testudo hermanni)
 • Κρασπεδωτή χελώνα (Testudo marginata)
 • Λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata)
 • Λαφίτης του Ασκληπιού (Elaphe longissima)
 • Σαπίτης (Malpolon insignitus)
 • Οχιά (Vípera ammodytes)