Ορχιδέες του Κάτω Ολύμπου

Ορχιδέες του Κάτω Ολύμπου


Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Η χλωρίδα των ορχιδεών του Κάτω Ολύμπου περιλαμβάνει κυρίως είδη των δασικών βιοτόπων. Από τα 22 είδη που έχουν καταγραφεί, λίγα ανήκουν στο γένος Ophrys, που είναι καλύτερα προσαρμοσμένο σε μεσογειακά περιβάλλοντα.

Όλυμπος topoguide
Όλυμπος topoguide: Neottia ovata

Στον κατάλογο των ειδών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, ξεχωρίζει το γένος των Orchis με πιο διαδεδομένα τα είδη Orchis mascula, Orchis italica, Orchis simia, Orchis provincialis, Orchis pallens, Orchis tridentata, Orchis quadripunctata και το κοινό αλλά παράδοξο Orchis anthropophora).

Όλυμπος topoguide
Όλυμπος topoguide: Dactylorhiza saccifera
Τα πιο διαδεδομένα είδη είναι τα Κεφαλάνθηρα: την κατάλληλη εποχή θα βρούμε σε όλη την έκταση του ορεινού δάσους μικρές ομάδες ή διάσπαρτα άτομα από Cephalanthera longifolia, Cephalanthera damasonium και Cephalanthera rubra. Παράλληλα, σε πιο ξηρά περιβάλλοντα θα βρούμε ορισμένα είδη ευρείας κατανομής του μεγάλου γένους των Ophrys, όπως τα Ophrys speculum, Ophrys scolopax ssp. cornuta και Ophrys helenae.
Όλυμπος topoguide
Όλυμπος topoguide: Platanthrera chlorantha
Στο δάσος θα βρούμε επίσης την σπάνια Platanthera chlorantha, τη Neottia ovata, την τυπικά δασόβια Neottia nidus-avis και τις δακτυλόριζες Dactylorhiza romana και Dactylorhiza saccifera. Κατά τόπους, θα συναντήσουμε επίσης άτομα ή μικρές ομάδες από το σαπροφυτικό Limodorum abortivum.
Όλυμπος topoguide
Όλυμπος topoguide: Epipactis helleborine
Στις πιο υγρές γωνιές του δάσους θα βρούμε τις κοινές επιπακτίδες Epipactis helleborine και Epipactis microphylla.
Στην περιοχή έχει καταγραφεί και η μοναδική φθινοπωρινή ορχιδέα της χώρας, το εξώκοσμο Spiranthes spiralis.