Βλάστηση του Ζαγορίου

Βλάστηση του Ζαγορίου

Η κατά ύψος και μέσα στο ανάγλυφο διαφοροποίηση της βλάστησης στο Ζαγόρι είναι σε γενικές γραμμές τυπική της Βόρειας Πίνδου, παρουσιάζει ωστόσο κα αρκετές εκπληξεις, που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς και ιστορικούς λόγους.

Ζαγόρι topoGuide
Ζαγόρι topoGuide: Το δάσος των μαυρόπευκων, στη Νταβάλιστα

Η μέση υψομετρική ζώνη των βουνών του Ζαγορίου (700-1800m) καλύπτεται με δάση κωνοφόρων (έλατο, Abies borisii-regis και μαύρη πεύκη, Pinus nigra) και ορεινών πλατύφυλλων, κυρίως οξυάς (Fagus sylvatica). Τόσο στα κωνοφόρα, όσο και στα πλατύφυλλα υπάρχουν συστάδες ή μεμονωμένα άτομα άλλων δασικών ειδών, όπως ο γαύρος (Carpinus betulus), η οστρυά (Ostrya carpinifolia), ο ίταμος (Taxus baccata), το αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium) και διάφορα σφενδάμια (Acer trilobum, Acer obtusatum και Acer pseudoplatanus)

Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον στο Ζαγόρι, τόσο από την οπτική της ανθρωπογεωγραφίας, όσο και από την πλευρά της άγριας πανίδας, είναι η παρουσία πολλών άγριων και ημιάγριων καρποφόρων δέντρων. Στο ορεινό δάσος, πουλιά και θηλαστικά βασίζονται διατροφικά στα διάσπαρτα άτομα κρανιάς (Cornus mas), ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastaneus), αγριοφουντουκιάς (Corylus avellana) και φροξυλιάς (Sabucus nigra), ενώ σε θέσεις με ιστορικό ανθρώπινης εκμετάλλευσης ή κατοίκησης θα βρούμε ακόμα καρπούς από παλιά καλλιεγήσιμα είδη ημι-άγριων καρποφόρων δένδρων, όπως η γκορτσιά (Pyrus amygdaliformis), η αγριομηλιά (Μalus sylvestris), η αγριοκερασιά (Prunus avium) και η καρυδιά (Juglans regia)..

Ζαγόρι topoGuide
Ζαγόρι topoGuide: Στα δρυοδάση, ανάμεσα στους Κήπους και το Κουκούλι

Στα δυτικά των βουνών απλώνεται μια μεγάλη περιοχή χαμηλού έως μέσου υψομέτρου (300-700m), με κυματιστό ανάγλυφο, κατάφυτη από βελανιδιές (Quercus pubescens, Q. frainetto, Q. cerris και Q. trojiana). Η χαμηλότερη ζώνη (300-500m) της περιοχής αυτής φιλοξενεί τυπικά μεσογειακά είδη θάμνων, όπως το πουρνάρι (Quercus coccifera), τα κέδρα (Juniperus communis και Juniperus oxycedrus), τη κουμαριά (Arbutus adrachne), τη κουτσουπιά (Cercis siliquastrum) και σποραδικές αριές (Quercus ilex).

Στις ρεματιές και τα ποτάμια απλώνονται πλατανεώνες (Platanus orientalis), με κατά τόπους μεγάλες συστάδες ιτιάς (Salix alba, Salix eleagnos και Salix purpurea) και σκλήθρων (Alnus glutinosa).

Μια αναλυτική παρουσίαση της βλάστησης του Ζαγορίου περιλαμβάνεται στην εφαρμογή Ζαγόρι topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone και iPad).