Ορυκτά-Πετρώματα

Στον ελλαδικό χώρο, εδώ και εκατομμύρια χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σύνθετες γεωλογικές διεργασίες και έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι η παρουσία ποικιλίας γεωλογικών πετρωμάτων και σχηματισμών. Κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα όπως μάρμαρα, γνεύσιοι, αφμιβολίτες, φυλλίτες και πρασινοσχιστόλιθοι, ασβεστόλιθοι, ψαμμιτικά πετρώματα σε εναλλαγή με αργιλικούς σχιστόλιθους - ο λεγόμενος φλύσχης, πυριγενή πετρώματα - πλουτώνια, ηφαιστειακά, φλεβικά - αλλά και νεογενή ποτάμιας, λιμναίας και θαλάσσιας προέλευσης, καταλαμβάνουν διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας με την έκτασή τους να ποικίλει.
Συμβάλλουν καθοριστικά με τις ιδιότητες που τα χαρακτηρίζουν στη διαμόρφωση του γεωμορφολογικού αναγλύφου και των υδατικών συστημάτων της εκάστοτε περιοχής.
Συχνά, μέσα σε αυτά, υπό κατάλληλες συνθήκες, σχηματίζονται σημαντικά ορυκτά, μεταλλεύματα και πολίτιμοι λίθοι, εκμεταλλεύσημα από τον άνθρωπο.