Καρστικές μορφές

Καρστικές μορφές

Οι ανθρακικοί σχηματισμοί καλύπτουν το 33% της επιφάνειας της Ελλάδας. Η καρστικοποίησή τους αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης του αναγλύφου και δημιουργίας ποικίλων καρστικών γεωμορφών. Το νερό εμπλουτισμένο κυρίως σε CO2 της ατμόσφαιρας και του εδάφους, αποτελεί ένα σπουδαίο διαλυτικό μέσο στο οποίο οφείλεται η χημική αποσάθρωση – διάλυση των ανθρακικών πετρωμάτων (ασβεστόλιθων - μαρμάρων). Η καρστική διάβρωση που συντελείται έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία του χαρακτηριστικού καρστικού αναγλύφου με σαφείς μορφολογικούς χαρακτήρες και ποικίλες επιφανειακές (γλυφές, δολίνες, πόλγες, ξηρές ή τυφλές κοιλάδες, φυσικές γέφυρες κ.α.) όσο και υπόγειες (σπήλαια, βάραθρα, υπόγειοι ποταμοί κ.α.) καρστικές γεωμορφές. καθώς και πλήθος καρστικών πηγών από τις οποίες αναβλύζουν τα νερά τα οποία κυκλοφορούν μέσα στους καρστικοποιημένους ανθρακικούς όγκους.

Διαβάστε ένα αναλυτικό άρθρο για τις πόλγες της Στερεάς Ελλάδας.