Υδατικά συστήματα

Υδατικά συστήματα

Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιους υδατικούς πόρους τόσο επιφανειακούς όσο και υπόγειους, των οποίων η έκταση και τα χαρακτηριστικά επηρεάζονται άμεσα από τη γεωλογική δομή, τη γεωμορφολογία καθώς και το ύψος βροχής της κάθε περιοχής.
Τα επιφανειακά νερά διακρίνονται σε ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά και παράκτια νερά. Εκτεταμμένες υπόγειες υδροφορίες αναπτύσσονται σε πεδινές εκτάσεις (προσχωματικά πεδία) αλλά και σε ορεινούς ανθρακικούς όγκους (ασβεστόλιθοι, μάρμαρα).
Στα υδατικά συστήματα της Ελλάδας θα πρέπει να συμπεριληφθούν και όλες εκείνες οι φυσικές οδοί υπόγειας μεταφοράς νερού, όπως τα σπήλαια, οι καρστικοί αγωγοί, τα βάραθρα, οι πόλγες, οι καταβόθρες κ.α. οι οποίες έχουν δημιουργηθεί λόγω της μακροχρόνιας διαλυτικής και διαβρωτικής διεργασίας του νερού πάνω στα ανθρακικά πετρώματα και βρίσκονται διάσπαρτα σε ολόκληρη τη χώρα.