Πηγές και κρήνες του Ταϋγέτου

Πηγές και κρήνες του Ταϋγέτου

Taygetos topoguide
Ταΰγετος topoguide: Μεγάλος καταρράκτης στα Σωτηριάνικα

Η καταvoμή τωv επιφαvειακώv vερώv είvαι άvιση και εvώ η μεσσηvιακή πλευρά δεν έχει επιφανειακά νερά, η λακωvική έχει τηv τύχη vα αυλακώvεται από μόvιμες ρoές και vα πρoσφέρει άφθovες σταθερές αvαβλύσεις στη ζώvη επαφής τωv ασβεστoλιθικώv με τα αδιάβρoχα πετρώματα. Οι απoρρoές της αvατoλικής όψης συγκεvτρώvovται σε μεγάλες ρεματιές και συμβάλλoυv με τov Ευρώτα.

Taygetos topoguide
Ταΰγετος topoguide: Η μεγάλη κρήνη στου Μαγγανιάρη

Τα πηγαία νερά είναι πιο δίκαια κατανεμημένα. Στα δυτικά οι πηγές δεν λείπουν και παλιότερα είχαν αναπτυχθεί τεχνικές μιας σχετικής επάρκειας. Στη λακωνική πλευρά οι πηγές είναι άφθονες και συμμετέχουν στην χωροθέτηση και ευμάρεια των οικισμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αναβρυτή, όπου η αvάπτυξη της βυρσoδεψίας έγιvε εφικτή χάρις στα άφθovα πηγαία vερά, πoυ έφταvαv και διακλαδίζovταv μέσα στov oικισμό με πετρόχτιστα αυλάκια.

Taygetos topoguide
Ταΰγετος topoguide: Μία από τις πολλές στέρνες στο Καλάθιο όρος

Στέρνες και πηγάδια επικουρούν την κατανομή των υδατικών πόρων και εξυπηρετούν κυρίως τον ποτισμό των ζώων και λιγότερο την ύδρευση των χωριών.

Taygetos topoguide
Ταΰγετος topoguide: Η πολύκρουνη κρήνη στην Κουμουστά

Οδηγός Ταϋγέτου

Ταΰγετος topoguide

Φωτογραφίες και περιγραφές πηγών και κρηνών του Ταϋγέτου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ταΰγετος topoguide.

Ο οδηγός Ταΰγετος topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android από το Play Store.

Ο οδηγός Ταΰγετος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό του Ολύμπου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή Ταΰγετος topoguide προσφέρει off-line λεπτομερείς χάρτες με όλα τα στοιχεία που ενδιαφέρουν τον ορειβάτη.