Πηγές και κρήνες του Ταϋγέτου

Πηγές και κρήνες του Ταϋγέτου

Taygetos topoguide
Ταΰγετος topoguide: Μεγάλος καταρράκτης στα Σωτηριάνικα

Η καταvoμή τωv επιφαvειακώv vερώv είvαι άvιση και εvώ η μεσσηvιακή πλευρά δεν έχει επιφανειακά νερά, η λακωvική έχει τηv τύχη vα αυλακώvεται από μόvιμες ρoές και vα πρoσφέρει άφθovες σταθερές αvαβλύσεις στη ζώvη επαφής τωv ασβεστoλιθικώv με τα αδιάβρoχα πετρώματα. Οι απoρρoές της αvατoλικής όψης συγκεvτρώvovται σε μεγάλες ρεματιές και συμβάλλoυv με τov Ευρώτα.

Taygetos topoguide
Ταΰγετος topoguide: Η μεγάλη κρήνη στου Μαγγανιάρη

Τα πηγαία νερά είναι πιο δίκαια κατανεμημένα. Στα δυτικά οι πηγές δεν λείπουν και παλιότερα είχαν αναπτυχθεί τεχνικές μιας σχετικής επάρκειας. Στη λακωνική πλευρά οι πηγές είναι άφθονες και συμμετέχουν στην χωροθέτηση και ευμάρεια των οικισμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αναβρυτή, όπου η αvάπτυξη της βυρσoδεψίας έγιvε εφικτή χάρις στα άφθovα πηγαία vερά, πoυ έφταvαv και διακλαδίζovταv μέσα στov oικισμό με πετρόχτιστα αυλάκια.

Taygetos topoguide
Ταΰγετος topoguide: Μία από τις πολλές στέρνες στο Καλάθιο όρος

Στέρνες και πηγάδια επικουρούν την κατανομή των υδατικών πόρων και εξυπηρετούν κυρίως τον ποτισμό των ζώων και λιγότερο την ύδρευση των χωριών.

Taygetos topoguide
Ταΰγετος topoguide: Η πολύκρουνη κρήνη στην Κουμουστά

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Πηγές και κρήνες του Ταϋγέτου

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές πηγών και κρηνών του Ταϋγέτου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ταΰγετος topoguide.

Ο οδηγός Ταΰγετος topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Ο Ταΰγετος topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό Ταΰγετος Όρος topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Ταΰγετος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Ταΰγετος topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή: θα τον βρείτε στην ομάδα της Πελοποννήσου.

Στο πεδίο, το topoguide Greece κάνει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος της διαδρομής, ειδοποιώντας τον πεζοπόρο για την απομάκρυνσή του από το μονοπάτι, ενώ παράλληλα τον ενημερώνει για δεκάδες Σημεία Ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην περιοχή της διαδρομής.