Μνημεία του Ταϋγέτου

Μνημεία του Ταϋγέτου

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Αναμφίβολα, το πιο σημαντικό μνημείο της ορεινής ζώνης του Ταϋγέτου είναι ο Μυστράς, το μεγαλειώδες κάστρο που έχτισε ο Γουλιέλμος Β΄ Βιλλεαρδουίνος οο 1249.

Μυστράς

Ταΰγετος topoguide
Ταΰγετος topoguide: Ο βράχος του Μυστρά

Μετά τους Φράγκους, ο Μυστράς υπήρξε το σημαντικότερο πολιτικό, στρατιωτικό, πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο του Βυζαντίου στο νότιο τμήμα της καταρρέουσας αυτοκρατορίας.

Η επίσκεψη στo Μυστρά είvαι αvαπόσπαστo κoμμάτι μιας εκδρoμής στov Ταΰγετo ή την Σπάρτη. Αvεβαίvovτας τα δρoμάκια της ερειπωμέvης πoλιτείας, πoυ ελίσσovται αvάμεσα σε έvα τoπίo μελαγχoλικής λαμπρότητας, μας δίvεται η ευκαιρία vα αvαλoγιστoύμε τo ρόλo της πόλης στo ύστερo Βυζάvτιo, σε μια περίoδo αβεβαιότητας αλλά και ελπίδας, παρακμής αλλά και τόλμης.

Ταΰγετος topoguide
Ταΰγετος topoguide: Το δυναμάρι του Μυστρά
Πέραv τωv μεγάλωv εκκλησιώv, όπως η Παvτάvασσα και η Περίβλεπτος, στo Μυστρά διατηρoύvται πoλλά παρεκκλήσια, από τα oπoία 11 φέρoυv τoιχoγραφίες ή ίχvη τoυς και τα περισσότερα χρovoλoγoύvται στov 14o αι.

Κάστρο της Μπαρδούνιας

Ταΰγετος topoguide
Ταΰγετος topoguide: Το Κάστρο της Μπαρδούνιας

Το Κάστρο της Μπαρδούνιας είναι ένα σχετικά μικρό οχυρό, κτισμένο πάνω σε απόκρημνη θέση, κοντά στο χωριό Άγιος Νικόλαος του νότιου Ταϋγέτου. Το κάστρο οικοδομήθηκε κάπου στον 9ο ή 10ο αι., ως μέλος ενός δικτύου οχυρών που κατασκεύασαν οι Βυζαντινοί για τον έλεγχο των ολοένα πιο συμπαγών σλαβικών εποικήσεων της Λακωνίας. Στην Ενετοκρατία, το κάστρο απογράφεται ως Bardugna Castello, ενώ στην Τουρκοκρατία, οι Οθωμανοί εγκατέστησαν στο κάστρο Αλβανούς, οι οποίοι κατοικούσαν μέσα στο κάστρο. Μετά την αποχώρηση των Τούρκων από την περιοχή, τη θέση τους πήραν οι ντόπιοι. Οι τελευταίοι κάτοικοι του κάστρου το εγκατέλειψαν κατά τη δεκαετία του 1970.

Σήμερα το κάστρο είναι ένας μη οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος, προσπελάσιμος από τον Άγιο Νικόλαο. Η πρόσβαση γίνεται από τα ανατολικά, όπου και η παλιά τοξωτή είσοδος. Διατηρείται μεγάλο μέρος από το τείχος, καθώς και ένας τρίπλευρος και ένας ψηλός τετράγωνος πύργος. Στο εσωτερικό του τειχισμένου χώρου διακρίνονται τα λείψανα των κατοικιών του 19ου αι.

Οδηγός Ταϋγέτου

Ταΰγετος topoguide

Φωτογραφίες και περιγραφές των αρχαίων και βυζαντινών μνημείων του Ταϋγέτου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ταΰγετος topoguide.

Ο οδηγός Ταΰγετος topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android από το Play Store.

Ο οδηγός Ταΰγετος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό του Ολύμπου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή Ταΰγετος topoguide καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.