Μνημεία του Ταϋγέτου

Μνημεία του Ταϋγέτου

Αναμφίβολα, το πιο σημαντικό μνημείο της ορεινής ζώνης του Ταϋγέτου είναι ο Μυστράς, το μεγαλειώδες κάστρο που έχτισε ο Γουλιέλμος Β΄ Βιλλεαρδουίνος το 1249.

Μυστράς

Ταΰγετος topoguide
Ταΰγετος topoguide: Ο βράχος του Μυστρά

Μετά τους Φράγκους, ο Μυστράς υπήρξε το σημαντικότερο πολιτικό, στρατιωτικό, πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο του Βυζαντίου στο νότιο τμήμα της καταρρέουσας αυτοκρατορίας.

Η επίσκεψη στo Μυστρά είvαι αvαπόσπαστo κoμμάτι μιας εκδρoμής στov Ταΰγετo ή την Σπάρτη. Αvεβαίvovτας τα δρoμάκια της ερειπωμέvης πoλιτείας, πoυ ελίσσovται αvάμεσα σε έvα τoπίo μελαγχoλικής λαμπρότητας, μας δίvεται η ευκαιρία vα αvαλoγιστoύμε τo ρόλo της πόλης στo ύστερo Βυζάvτιo, σε μια περίoδo αβεβαιότητας αλλά και ελπίδας, παρακμής αλλά και τόλμης.

Ταΰγετος topoguide
Ταΰγετος topoguide: Το δυναμάρι του Μυστρά
Πέραv τωv μεγάλωv εκκλησιώv, όπως η Παvτάvασσα και η Περίβλεπτος, στo Μυστρά διατηρoύvται πoλλά παρεκκλήσια, από τα oπoία 11 φέρoυv τoιχoγραφίες ή ίχvη τoυς και τα περισσότερα χρovoλoγoύvται στov 14o αι.

Κάστρο της Μπαρδούνιας

Ταΰγετος topoguide
Ταΰγετος topoguide: Το Κάστρο της Μπαρδούνιας

Το Κάστρο της Μπαρδούνιας είναι ένα σχετικά μικρό οχυρό, κτισμένο πάνω σε απόκρημνη θέση, κοντά στο χωριό Άγιος Νικόλαος του νότιου Ταϋγέτου. Το κάστρο οικοδομήθηκε κάπου στον 9ο ή 10ο αι., ως μέλος ενός δικτύου οχυρών που κατασκεύασαν οι Βυζαντινοί για τον έλεγχο των ολοένα πιο συμπαγών σλαβικών εποικήσεων της Λακωνίας. Στην Ενετοκρατία, το κάστρο απογράφεται ως Bardugna Castello, ενώ στην Τουρκοκρατία, οι Οθωμανοί εγκατέστησαν στο κάστρο Αλβανούς, οι οποίοι κατοικούσαν μέσα στο κάστρο. Μετά την αποχώρηση των Τούρκων από την περιοχή, τη θέση τους πήραν οι ντόπιοι. Οι τελευταίοι κάτοικοι του κάστρου το εγκατέλειψαν κατά τη δεκαετία του 1970.

Σήμερα το κάστρο είναι ένας μη οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος, προσπελάσιμος από τον Άγιο Νικόλαο. Η πρόσβαση γίνεται από τα ανατολικά, όπου και η παλιά τοξωτή είσοδος. Διατηρείται μεγάλο μέρος από το τείχος, καθώς και ένας τρίπλευρος και ένας ψηλός τετράγωνος πύργος. Στο εσωτερικό του τειχισμένου χώρου διακρίνονται τα λείψανα των κατοικιών του 19ου αι.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Αρχαία και βυζαντινά μνημεία
του Ταϋγέτου

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές των αρχαίων και βυζαντινών μνημείων του Ταϋγέτου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ταΰγετος topoguide.

Ο οδηγός Ταΰγετος topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Ο Ταΰγετος topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό Ταΰγετος Όρος topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Ταΰγετος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Ταΰγετος topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή: θα τον βρείτε στην ομάδα της Πελοποννήσου.

Στο πεδίο, το topoguide Greece κάνει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος της διαδρομής, ειδοποιώντας τον πεζοπόρο για την απομάκρυνσή του από το μονοπάτι, ενώ παράλληλα τον ενημερώνει για δεκάδες Σημεία Ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην περιοχή της διαδρομής.