Πηγές και κρήνες της Δίρφυος

Πηγές και κρήνες της Δίρφυος

Δίρφυς topoGuide
Δίρφυς topoGuide: Η πηγή Κράτεια

Το πιό ενδιαφέρον στοιχείο για την ερμηνεία της υδροφορίας στην περιοχή είναι η επαφή των ασβεστολιθικών μαζών της Δίρφυος και του Ξεροβουνίου πάνω στους σχιστόλιθους των υποκείμενων στρωμάτων, κατά μήκος της οποίας δημιουργούνται μια σειρά πηγές, από εποχικές αναβλύσεις έως κεφαλάρια. Χαρακτηριστική γραμμική εμφάνιση αυτής της επαφής είναι οι σειρά των 5-6 πηγών δυτικά από το Λειρί Δίρφυος.

Δίρφυς topoGuide
Δίρφυς topoGuide: Η μεγάλη πηγή Κρύα Βρύση στα Καμπιά

Νοτιότερα, οι μεγάλες πηγές Κόνισμα, Κρύα Βρύση Καμπιών κλπ αποφορτίζουν τις μάζες νερού που κατεισδύουν στους έντονα καρστικοποιημένους ασβεστόλιθους της ανώτερης ζώνης του Ξεροβουνίου.

Φωτογραφίες και περιγραφές για από τις πολυάριθμες πηγές και κρήνες της περιοχής της Δίρφυος περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Δίρφυς topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.