Χλωρίδα της Οίτης

Χλωρίδα της Οίτης

Γνωρίστε είδη φυτών

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Allium phthioticum

Η Οίτη παρουσιάζει στρωμάτωση και διαφοροποίηση των ζωνών βλάστησης που είναι τυπική των βουνών της νότιας Ελλάδας. Τα χαμηλά υψόμετρα καλύπτονται από θερμόφιλα αείφυλλα πλατύφυλλα είδη, κυρίως εκτεταμένους πουρναρότοπους (Quercus coccifera), όπου συναντάμε διάσπαρτα άτομα ή συστάδες με αριές (Quercus ilex), κουμαριές (Arbutus sp.) και σχίνους (Pistacia lentiscus).
Μικρή αλλά όχι ασήμαντη έκταση καταλαμβάνουν τα δάση των φυλλοβόλων δρυών (Quercus sp.) στη μέση ζώνη, καθώς και τα μικτά δάση δρυών και ελάτης μετά τα 1000μ., κυρίως στα δυτικά και βόρεια.
Όπως και τα άλλα βουνά της Στερεάς Ελλάδας, η ζώνη του ορεινού δάσους (600 έως 1800 μ.) καλύπτεται κυρίως από δάση κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica), είδος ενδημικό της Ελλάδας. Τα ελατοδάση καταλαμβάνουν το 38% της έκτασης της Οίτης. Στα ΒΑ του Δρυμού απαντώνται μεγάλες, αλλά τοπικής εμφάνισης συστάδες μαύρης πεύκης (Pinus nigra). Στο ανώτερο όριο του ορεινού δάσους συναντάμε βουνοκυπάρισσα (Juniperus foetidissima), κυρίως μεμονωμένα ή σε αραιές συστάδες, σε απότομες πλαγιές με βραχώδεις εξάρσεις.
Τέλος, η παραποτάμια βλάστηση ακολουθεί τα ρέματα και τα ποτάμια και συνίσταται από πλατάνια (Platanus orientalis), ιτιές (Salix spp.) και σκλήθρα (Alnus glutinosa).

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Asperula oetaea

Η χλωρίδα της Οίτης είναι πολύ πλούσια. Έχουν καταγραφεί 1.149 είδη και υποείδη φυτών, δηλαδή περίπου το 1/5 της ελληνικής χλωρίδας. Η Οίτη φιλοξενεί, επίσης, ένα μεγάλο σχετικά αριθμό ενδημικών φυτικών ειδών της Ελλάδας, αλλά και των Βαλκανίων, ενώ έχουν καταγραφεί δυο τοπικά ενδημικά είδη, η βερονίκη της Οίτης (Veronica oetaea) και ένα είδος άγριου σκόρδου (Allium lagarophyllum).

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Epipactis palustris

Μερικά από τα ελληνικά ενδημικά είδη και υποείδη που απαντώνται στην Οίτη είναι τα: Alkanna calliensis, Rhinanthus pubescens, Dianthus tymphresteus, Petrorhagia phthiotica, Centaurea pelia, Colchicum parnassicum, Genista millii, Linum punctatum ssp. pycnophyllum, Thymus hartvigii ssp. hartvigii, Edraianthus parnassicus.

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Νάρκισσος των ποιητών (Narcissus poeticus)

Αξιοσημείωτα, επίσης, είδη που εντυπωσιάζουν με την ομορφιά τους και μπορεί κανείς να συναντήσει στην Οίτη είναι τα κρίνα (Lilium chalcedonicum, Lilium martagon, Lilium candidum), ο νάρκισσος των ποιητών (Narcissus poeticus), οι κρόκοι (Crocus veluchensis, Crocus sieberi), οι ορχιδέες (π.χ. Dactylorhiza sp., Orchis sp., Himantoglossum caprinum, Cephalanthera rubra), οι βιόλες (π.χ. Viola aetolica, Viola graeca), τα άγρια σκόρδα (π.χ. Allium phthioticum), οι καμπανούλες (π.χ. Campanula versicolor), οι κενταύριες (π.χ. Centaurea triumfettii), οι ίριδες (Iris pumila ssp. attica) και πολλά άλλα.

Οίτη topoGuide <
Οίτη topoGuide: Dianthus tymphresteus

Σημαντικό χαρακτηριστικό της χλωρίδας του βουνού είναι το γεγονός ότι η Οίτη μαζί με τα γειτονικά όρη Γκιώνα και Βαρδούσια αποτελούν το νοτιότερο όριο εξάπλωσης ειδών βόρειας προέλευσης όπως είναι τα Trollius europaeus, Rhynchocorys elephas, Actaea spicata, Caltha palustris, Thalictrum aquilegiifolium. Επιπλέον, περιλαμβάνει είδη ανατολικής προέλευσης, όπως χαρακτηριστικά τα είδη Thlaspi kotsyanum και Morina persica.

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Οίτης περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Οίτη topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού με ακρίβεια.