Δίκτυο πεζοποριών: Χωροθέτηση έργων και εργασιών

Χωροθέτηση έργων και εργασιών για ένταξη στο ΕΣΠΑ Ιονίων 2017

Μετά από πρόσκληση του Δήμου Ζακύνθου, το φθινόπωρο του 2016, η μελετητική εταιρεία AnaDigit (Τ. Αδαμακόπουλος και συνεργάτες) αποτύπωσε όλο το δυναμικό των πεζοποριών της Ζακύνθου και διαμόρφωσε μια πρόταση οργάνωσης 34 διαδρομών. Φέτος, ο Δήμος Ζακύνθου ανέθεσε στην AnaDigit την καταγραφή των έργων και εργασιών για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, ώστε να διασφαλισεί η λειτουργία του δικτύου. Σε συνεργασία με την μελετητική εταιρεία Ύλη, η AnaDigit έκανε τη χωροθέτηση και προμέτρηση των έργων διάνοιξης των μονοπατιών, των αναγκαίων κατασκευών και της σήμανσης και συνέταξε πίνακα προϋπολογισμού. Τέλος, συνετάχθη το τεχνικό δελτίο του όλου προγράμματος, ώστε το έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Ιονίων. Η κοινή ομάδα των δύο πιό πάνω γραφείων συνεργάστηκε με τις υπηρεσίες του δήμου, τη Διεύθυνση Δασών και τους τοπικούς προέδρους των πρώην κοινοτήτων.

Για την καταγραφή των έργων και εργασιών χρησιμοποιήθηκε μια πρωτοποριακή τεχνική ταχείας χωροθέτησης και προδιαγραφής. Η τεχνική χρησιμοποιεί ως καταγραφικό σύστημα τη νέα mobile εφαρμογή Trail Creator που ανέπτυξε η AnaDigit, ενώ στο γραφείο οι χαρτογραφικές εργασίες γίνονται με το Toponavigator. Τέλος, τα αποτελέσματα υπολογίζονται και απεικονίζονται με ρουτίνες εγκατεστημένες στο σέρβερ της AnaDigit. Ο τελικός χάρτης, που χαρτογραφεί όλα τα έργα, φαίνεται πιό πάνω. Ο πιό κάτω πίνακας παρουσιάζει τα έργα και τις εργασίες ανά διαδρομή και στο σύνολο του έργου.