Μονοπάτια Λευκών Ορέων / Προμέτρηση έργων, εργασιών και σήμανσης

Προμέτρηση έργων, εργασιών και σήμανσης

Ο πιό κάτω πίνακας συνοψίζει τα μετρητικά στοιχεία των διαφόρων τύπων έργων και των εργασιών και τα οικονομικά μεγέθη για το σύνολο των Μονοπατιών Λευκών Ορέων.