Παρράσια Μονοπάτια

Μελέτη Παρρασίων Μονοπατιών

Προμέτρηση έργων, εργασιών και σήμανσης

Ο πιό κάτω πίνακας συνοψίζει τα μετρητικά στοιχεία των διαφόρων τύπων έργων και των εργασιών και τα οικονομικά μεγέθη για το σύνολο των Παρρασίων Μονοπατιών.
Για την καταγραφή των έργων και εργασιών χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή ταχείας χωροθέτησης και προδιαγραφής έργων, εργασιών και σήμανσης Trail Creator.